← Timeline
Avatar placeholder
Mark.Naydorf

אלקסאנר מורוזוב:

אנחנו יכולים לראות בארבע דרכים לדבר על המדיניות חוץ של רוסית.

  1. מערב היא רוע עולמי. אנחנו מנהלים איתו מלחמה קדושה בה כל אמצעים מוצדקים.
  2. לצערי אנחנו בקונפליקט עם המערב אבל לא בגללנו ולכן המערב לא מבין אותנו. האמערב חוא במשבר בעצמו אבל לא יכול לקבל שאנחנו טובים
  3. אנחנו עובדים עם המערב וכל זאת "מדיניות", "עיצומים" וכן הלאה - אלה בוודאי הדברים מאכזבים אבל אלה טבעי. נקרא להם סיכונים מדיניות וממשיכים ההשקעות שלנו.
  4. אנחנו לא במלכמה עם המערב, אין לנו צריכים שםה כלום, המטרה שלנו - לקום המבצר "רוסיה" מבודד.

אלה ארבע טענות, ארבע סגנונות ופותין משתמש כל ארבע תלוי במצב.

👍1
To react or comment  View in Web Client